Συνεδριάζει η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Σερρών

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 09:30 π.μ., λόγω καταληκτικής ημερομηνίας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο:   Ανατροπή  και  αποδέσμευση  αποφάσεων  ανάληψης  υποχρέωσης  Δήμου Σερρών, οικονομικού έτους 2017.

 

ΘΕΜΑ  2ο:    Έγκριση  και διάθεση πιστώσεων δαπανών του Δήμου Σερρών, οικονομικού έτους  2018.

 

ΘΕΜΑ 3οΈγκριση   πληρωμής   προνοιακών   επιδομάτων   διμήνου  Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2017.