Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σερρών

173

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την Τρίτη 12  Ιουνίου 2018 και ώρα 12:30 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:  Αποδοχή  ή  μη  της τιμής  μονάδος για οικοπεδικό τμήμα  που  οφείλει  να  αποζημιώσει ο Δήμος, λόγω ρυμοτομίας, στην ιδιοκτησία της κας Καργατζή Μαρίας.

 

ΘΕΜΑ 2ο:  Αποδοχή  ή μη της τιμής μονάδος για οικοπεδικά τμήματα που οφείλει να αποζημιώσει ο Δήμος λόγω ρυμοτομίας στην ιδιοκτησία των κ.κ. Τσαγγάλη Δημητρίου & Τσαγγάλη Ευαγγελίας αντίστοιχα.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση  δαπάνης για  την διενέργεια προμήθειας βιβλίων με Σερραϊκά ιστορικά στοιχεία, για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και ψήφιση – διάθεση σχετικής πίστωσης.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση  του  πρακτικού  2  της  επιτροπής  διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού, για την διενέργεια παροχής υπηρεσίας ενοικίασης μικροφωνικής – φωτισμού, για την κάλυψη πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων & επετειακών εκδηλώσεων, έτους 2018, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή, προϋπολογισθείσας αξίας 29.611,20 € με Φ.Π.Α. και κήρυξη οριστικών αναδόχων.

 

ΘΕΜΑ 5ο:  Έγκριση  του  πρακτικού  3  της  επιτροπής  διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών προσωρινών αναδόχων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Ειδών γραφείου & αναλωσίμων για εκτυπωτές – πολυμηχανήματα και φωτοτυπικά”, για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα, προϋπολογισμού 130.634,62 € χωρίς Φ.Π.Α. και 161.986,93 € με Φ.Π.Α.. και κήρυξη οριστικών αναδόχων.

 

ΘΕΜΑ 6ο:  Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 39/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σερρών – ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές, σχετικής με αγωγή της κας Φωτεινής Σπλήνα του Κωνσταντίνου, κατά του Δήμου Σερρών.

 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σύμφωνα με την με αριθμό 417/2017 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, που αφορά αποζημίωση για σωματική βλάβη που προκλήθηκε από πτώση ανηλίκου σε φρεάτιο.

ΘΕΜΑ 8ο:  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης,  για  την  προμήθεια  και τοποθέτηση σκέπαστρου αποτεφρωτήρα στο δημοτικό καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ψήφιση – διάθεση της σχετικής πίστωσης,

ΘΕΜΑ 9ο:  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης δημοσίευσης σε εφημερίδες διακήρυξης δημοπρασίας  για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2017” και ψήφιση – διάθεση σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 10ο:  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφιση – διάθεση σχετικής πίστωσης, που αφορά δαπάνες κοινοχρήστων Κληροδοτήματος Μητσάκου – Εμφιετζόγλου.

ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση  πρακτικού  κατακύρωσης  της σύμβασης   του   έργου:  “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ”.

ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση – διάθεση σχετικής πίστωσης, για την εκτέλεση της υπηρεσίας “Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Σερρών έτους 2018”.

ΘΕΜΑ 13ο:  Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού και καταβολής δαπάνης αποζημίωσης λόγω φθοράς  του οδοστρώματος, για υλικές ζημιές σε Ι.Χ.Ε. όχημα ιδιοκτησίας Τσιαούση – Χύτα Παναγιώτας, οδηγούμενο από την κόρη της Χύτα Ευανθία, στην οδό Θουκυδίδη (Προύσσης 114).

ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση  τεχνικών προδιαγραφών της υπ΄ αριθμ. 02/2018 μελέτης του Τμήματος Μηχανογράφησης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου Σερρών, καθορισμός όρων διακήρυξης και της περίληψης του συνοπτικού διαγωνισμού, έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφιση – διάθεση της σχετικής πίστωσης, για την προμήθεια ειδών τεχνολογίας – πληροφορικής & φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων, για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού 44.280,00 € χωρίς Φ.Π.Α και 54.907,20 € με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 15ο:  Έγκριση  ματαίωσης  διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2α του Ν. 4412/2016, για την παροχή υπηρεσίας “Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δήμου Σερρών”, για δύο έτη των τμημάτων 1 & 9 της μελέτης και ψήφιση – διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 16ο:   Αποδοχή δωρεάς από την Ένωση Αγροτών Ν. Σερρών, για το κυνοκομείο του Δήμου μας.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση   πρακτικού   κατακύρωσης  της  σύμβασης   του   έργου :  “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΩΝ 2018 – 2019”.

ΘΕΜΑ 18ο: Ορισμός εξωτερικού συνεργάτη δικηγόρου, λόγω εξειδίκευσης αντικειμένου, για  την εκπροσώπηση του Δήμου Σερρών, ενώπιον του Α’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την συζήτηση της με αριθ. 342/2017 αίτηση ακυρώσεώς του, κατά του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Εθνικής Άμυνας» για την ακύρωση πράξεων και παραλείψεων.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση τροποποίησης σύμβασης και διάθεση/ ψήφιση πίστωσης (αύξησης κατά 50%) για την «Παροχή υπηρεσιών ελέγχου εσόδων και εξόδων από πράξεις εφαρμογής του Δήμου Σερρών.