Συνεδριάζει ο Δήμος Σερρών και αποφασίζει και για το δάνειο 3εκ. ευρώ

167

Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 20 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ   1ο:    Επιλογή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος λήψης δανείου για την ¨βελτίωση – ενεργειακή αναβάθμιση δικτύου φωτισμού με χρήση νέων τεχνολογιών και εξοικονόμηση ενέργειας¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ   2ο:    Αντικατάσταση Δημ. Συμβούλου ως εκπρόσωπο του Δήμου Σερρών στις Γενικές Συνελεύσεις της ΔΑΕΚΑΣ Α.Ε.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ   3ο:    Έγκριση απολογισμού:

α) Ε.Σ.Ε.Π.Ε. Δήμου Σερρών και

β) Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Δήμου Σερρών,

έτους 2017.                            

                        Εισηγητές: Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΠΕ κ. Μερετούδης Δ. και

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΔΕ κ. Τερζής Β.

 

ΘΕΜΑ   4ο:    Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.:

α) αρ. 64/2018 με θέμα: ¨Έγκριση ισολογισμού έτους 2017¨  και

β) αρ. 68/2018 με θέμα ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018¨.

Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΗΚΕ ΔΗΠΕΘΕ κ. Τσαλίκογλου Δ.

ΘΕΜΑ   5ο:    Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου Σερρών και της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών.

Εισηγητές: Ο Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κ. Τσαλίκογλου Δ.

 

ΘΕΜΑ   6ο:    Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.:

α) αρ. 82/2018 με θέμα: ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018¨

και

β) αρ. 83/2018 με θέμα ¨Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων έτους

2017¨.

Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Τερζής Β.

 

ΘΕΜΑ   7ο:    Ενημέρωση επί της αρ. 4/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ.    

Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΑΕΚΑΣ κ. Καρπουχτσής Κ.

 

ΘΕΜΑ   8ο:    Έγκριση υποβολής προτάσεων με τίτλο:

α) ¨Σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης – ενημέρωσης επιχειρήσεων¨

και

β) ¨Αναβάθμιση φωτεινών σηματοδοτών με προσθήκη ηχητικών δια-

τάξεων για τα ΑΜΕΑ¨.

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

 

ΘΕΜΑ   9ο:    Αποδοχή χρηματοδότησης 235.000,00 € από το πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨ για την πράξη με τίτλο ¨Προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δήμου Σερρών και κάλυψη επιπλέον ποσού από ιδίους πόρους¨.                                      

                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

 

ΘΕΜΑ  10ο:   Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην εκδήλωση ¨Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και Πόλεων¨ που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες από τις 8 έως τις 11 Οκτωβρίου 2018.                                 

                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

 

ΘΕΜΑ  11ο:   Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.                                     

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Χράπας Π.

 

ΘΕΜΑ  12ο:   Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών καθαριότητας του κυνοκομείου.                                      

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γρηγοριάδης Χ.

 

ΘΕΜΑ  13ο:   Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.                                        

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

 

ΘΕΜΑ  14ο:   Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018 για την υπηρεσία ¨Κατευθύνσεις για την οργάνωση – διαχείριση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σερρών¨.                                           

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  15ο:   Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018 για την παροχή υπηρεσιών εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και υπεύθυνου προστασίας δεδομένων.                                            

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

 

ΘΕΜΑ  16ο:   Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018 για την τεχνική υποστήριξη του συστήματος προτεραιότητας των ΚΕΠ.                                             

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

 

ΘΕΜΑ  17ο:   Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018 για την τεχνική υποστήριξη του συστήματος γραμματοσήμανσης.                                              

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

 

ΘΕΜΑ  18ο:   Έγκριση διαγραφής επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

 

ΘΕΜΑ  19ο:   Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.                                                                                                                               

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

 

ΘΕΜΑ  20ο:   Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας:

α) τμήματος  του  υπ’ αριθμ.  7503  αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος

Σερρών,

β) του υπ’ αριθμ. 2893 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών,

γ) του υπ’ αριθμ. 1272 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Λευκώνα  και

δ) τμήματος του υπ’ αριθμ. 78 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Αγίου

Ιωάννη.                                       

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

 

ΘΕΜΑ  21ο:   Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω προσκύρωσης.                                            

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

 

ΘΕΜΑ  22ο:   Έγκριση έκδοσης πρωτοκόλλου αποζημίωσης λόγω αυθαίρετης χρήσης δημοτικής έκτασης τμήματος αγροτικής οδού του αγροκτήματος Χριστός.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

 

ΘΕΜΑ  23ο:   Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του αντλιοστασίου της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης επί της τάφρου Μπέλιτσας και του αγωγού μεταφοράς νερού.                                           

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος Γρηγοριάδης Χ.

 

ΘΕΜΑ  24ο:   Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ’ αριθμ. 28296/03-07-2017 σύμβασης για την υπηρεσία συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων κ.λπ. του Δήμου Σερρών έτους 2017.                                            

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

 

ΘΕΜΑ  25ο:   Έγκριση τροποποίησης σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου εσόδων και εξόδων από πράξεις εφαρμογής του Δήμου Σερρών.                                            

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

 

ΘΕΜΑ  26ο:   Έγκριση τροποποίησης σύμβασης απ’ ευθείας ανάθεσης υπηρεσίας ασφάλισης οχημάτων.                                            

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

 

ΘΕΜΑ  27ο:   Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση της μελέτης ¨Επανακαθορισμός οριογραμμών τριών ρεμάτων οικισμού Αγ. Ιωάννη Δήμου Σερρών¨.                                           

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

 

ΘΕΜΑ  28ο:   Έγκριση μελετών των έργων:

α) Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Κ. Λευκώνα και

β) Αναπλάσεις κεντρικών οδικών αξόνων πόλης Σερρών, έτους 2018.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

 

ΘΕΜΑ  29ο:   Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2018 για δράσεις πυροπροστασίας.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

 

ΘΕΜΑ  30ο:   Σχετικά με τεχνική αστυνόμευση σε τμήματα του οδικού άξονα κόμβος Λευκώνα – κόμβος Γεν. Νοσοκομείου Σερρών, βάσει της υπ’ αριθμ. 762/2017 Α.Δ.Σ.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

 

ΘΕΜΑ  31ο:   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:

α) Κατασκευή πεζοδρομίων και βελτίωση δημοτικών οδών  Δ.Κ. Λευ-

κώνα,

β) Επισκευές – συντηρήσεις  W.C.  του  15ου  και  21ου  Δημ. Σχολείων

Σερρών,

γ) Συντήρηση γεφυρών Δ.Ε. Καπ. Μητρούση, έτους 2016   και

δ) Εργασίες βελτίωσης υγρομόνωσης κτηρίου Κ1 πρώην στρατοπέδου

Παπαλουκά.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γκότσης Η.

 

ΘΕΜΑ  32ο:   Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: ¨Συντήρηση γεφυρών Δ.Ε. Καπ. Μητρούση έτους 2016¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γκότσης Η.

 

ΘΕΜΑ  33ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.                         

Εισηγητές: Οι κ.κ. Χαρίτος Χ., Γκότσης Η., Γρηγοριάδης Χ., Δούκας

Γ., Καρπουχτσής Κ., Χράπας Π.

 

ΘΕΜΑ  34ο:   Έγκριση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την επανένταξη και τη βιώσιμη επανάχρηση των πρώην στρατοπέδων στο πλαίσιο υλοποίησης του δικτύου MAPS.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.

 

ΘΕΜΑ  35ο:   Πρόταση διαχείρισης νομίμως υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης στην πόλη των Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

 

ΘΕΜΑ  36ο:   Πρόταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου ¨Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2018¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

 

ΘΕΜΑ  37ο:   Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού χρήσης χώρων φορτοεκ-φόρτωσης στην πόλη των Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

 

ΘΕΜΑ  38ο:   Έγκριση έκδοσης κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη των Σερρών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 46/2018 απόφαση Ποιότητας Ζωής.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

 

ΘΕΜΑ  39ο:   Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

 

ΘΕΜΑ  40ο:   Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

 

ΘΕΜΑ  41ο:   Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για το μήνα Ιούνιο, και του αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Χ. για το μήνα Σεπτέμβριο 2018.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

 

ΘΕΜΑ  42ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:

α) του κ. Δημάρχου για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο,

β) του αντιδημάρχου κ. Χράπα Π. για το μήνα Μάιο,

γ) του εντεταλμένου Δημ.Συμβούλου κ. Γρηγοριάδη Π. για τους μήνες

Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο,

δ) του  εντεταλμένου Δημ. Συμβούλου κ. Καρπουχτσή Κ. για το  μήνα

Ιούνιο  και

ε) της Δημ. Συμβούλου κ. Ηλιοπούλου Σ. για το μήνα Μάιο.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

 

ΘΕΜΑ  43ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας στην πόλη Νις της Σερβίας των αιρετών για την αδελφοποίηση Β’ φάση.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

 

ΘΕΜΑ  44ο:   Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην κ. Γουγαλάκη Σοφία, στην πόλη των Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.