Δήμος Σερρών: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή με 20 θέματα ημερήσιας διάταξης

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018τΑ) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”»), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.30΄ μ΄, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:  Ορισμός  Δικηγόρου  προκειμένου  να παραστεί  και  να  εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, σε συνεδριάση για την συζήτηση της με αριθμό καταχώρησης ΠΡ260/15-6-2018 προσφυγή της Μαρίας Κίναλη το γένος Κωνσταντινίδου, κατά του ΟΤΑ – Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δήμος Σερρών”.

ΘΕΜΑ 2ο:  Ορισμός  Δικηγόρου  προκειμένου  να παραστεί  και  να  εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, σε συνεδριάση για την συζήτηση της με αριθμό καταχώρησης ΠΡ257/11-6-2018 προσφυγή της Ασημίνας Γιούβαντζικ, κατά του ΟΤΑ – Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δήμος Σερρών”.

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί  και  να  εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, σε συνεδριάση για την συζήτηση της με αριθμό καταχώρησης ΠΡ256/11-6-2018 προσφυγή του Γεωργίου Τσότσικα του Βασιλείου, κατά του ΟΤΑ – Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δήμος Σερρών”.

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί  και  να  εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, σε συνεδριάση για την συζήτηση της με αριθμό καταχώρησης ΠΡ ΑΚ288/11-7-2018 προσφυγή-ανακοπή της Μαρίας χήρας Νικολάου Παπαϊωάννου κλπ, κατά του ΟΤΑ – Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δήμος Σερρών”.

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί  και  να  εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, σε συνεδριάση για την συζήτηση της με αριθμό καταχώρησης ΠΡΑΚ287/17-7-2018 προσφυγή-ανακοπή της Σοφίας Καρακούτη του Δημητρίου, κατά του ΟΤΑ – Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δήμος Σερρών”.

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός  Δικηγόρου  προκειμένου  να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, σε συνεδριάση για την συζήτηση της με αριθμό εισαγωγής ΑΓ310/2-9-2015 αγωγή των Βασίλειου Μέτσκα του Περικλή και Ευάγγελου Παρούση του Σταύρου, κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δήμος Σερρών”.

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός  Δικηγόρου  προκειμένου  να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, σε συνεδριάση για την συζήτηση της με αριθμό καταχώρησης ΑΓ59/21-2-2018 αγωγή αποζημίωσης της Μαγδαληνής Γαλάνη του Γεωργίου, υπαλλήλου του Δήμου μας, κατά του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία “Δήμος Σερρών”.

ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός  Δικηγόρου  προκειμένου  να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών, σε συνεδριάση για την συζήτηση της αγωγής του Γεωργίου Γαβριηλίδη του Ιωάννη, κατά του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία “Δήμος Σερρών”.

ΘΕΜΑ 9ο:  Ορισμός  Δικηγόρου  προκειμένου  να  παραστεί   και   να  εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, στην συνεδρίαση για την συζήτηση της με αριθμό καταχώρησης ΑΓ 223/5-6-2015 αγωγής των Ιωάννη Τσεκιτσίδη του Αγγέλου κ.λ.π.,  κατά του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία “Δήμος Σερρών”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ΘΕΜΑ 10ο: Ορισμός  Δικηγόρου  προκειμένου  να  παραστεί  και  να  εκπροσωπήσει  τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, σε συνεδριάση για την συζήτηση της με αριθμό καταχώρησης ΠΡ 277/4-7-2018 προσφυγή-ανακοπή των Δήμητρας χήρας Αθανασίου Αφεντούλη και Λαμπρινής Αφεντούλη του Αθανασίου, κατά του ΟΤΑ – Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δήμος Σερρών”.

ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός  Δικηγόρου  προκειμένου  να  παραστεί  και  να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, στην συνεδρίαση για την συζήτηση της με αριθμό καταχώρησης ΠΡ261/15-6-2018 προσφυγή του Ιωάννη Κωνσταντινίδη του Δημητρίου, κατά του ΟΤΑ – Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δήμος Σερρών”.

ΘΕΜΑ 12ο: Ορισμός  Δικηγόρου  προκειμένου  να  παραστεί  και  να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, στην συνεδρίαση για την συζήτηση της με αριθμό καταχώρησης ΠΡ276/3-7-2018 προσφυγή της Μαρίας χήρας Παναγιώτη Μοσχόπουλου, κατά του ΟΤΑ – Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δήμος Σερρών”.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση  του  πρακτικού  3   της   επιτροπής   διαγωνισμών   ελέγχου και αξιολόγησης  των   δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, έτους 2019”, προϋπολογισμού 265.320,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 328.996,80€ με Φ.ΠΑ. και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση  της  υπ΄ αριθμ. 02/2019  διατμηματικής μελέτης του  Δήμου  Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, κατάρτιση των όρων διακήρυξης και της περίληψης, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο “Δημιουργία χαρτών ευπαθών κοινωνικών ομάδων (κοινωνικό GIS) Δήμου Σερρών”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”, προϋπολογισμού 24.193,55€ χωρίς Φ.Π.Α. και 30.000,00€ με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 06/2020 μελέτης της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, κατάρτιση των όρων διακήρυξης και της περίληψης, για την “Προμήθεια λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού {cpv 31531000-7, 31681410-0} και φωτιστικών σωμάτων {cpv 31527200-8},  έτους 2020, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Σερρών”, προϋπολογισμού 174.933,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 216.916,92 € με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 16ο: Αποδοχή  της  τιμής  μονάδος  για οικοπεδικό  τμήμα  που  οφείλει  να  αποζημιώσει ο Δήμος, λόγω ρυμοτομίας, στην ιδιοκτησία των κ.κ. Βρεσλή – Καρρά Αικατερίνης και Βρεσλή Μαρίας.

ΘΕΜΑ 17ο: Αποδοχή της τιμής μονάδος για   οικοπεδικό  τμήμα που οφείλει να αποζημιώσει τον Δήμο, λόγω προσκύρωσης, η ιδιοκτησία του κ. Χατζηγιάννη Γεωργίου.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης, για την διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Μύθοι & αλήθειες για τα αντιβιοτικά & τα εμβόλια», που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Φεβρουαρίου 2020, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την πραγματοποίηση των τακτών εκδηλώσεων του Δήμου Σερρών, έτους 2020.                                                                   ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την διοργάνωση εκδηλώσεων από 21 έως 22 Φεβρουαρίου 2020 και στις 1 Μαρτίου 2020.