Άξονες ανάπτυξης για την Σιντική που θέλουμε

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΝΤΙΚΗ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ !!!

Όλο το προηγούμενο διάστημα εργαστήκαμε -με μεράκι και πάθος- και καταλήξαμε σε ΔΕΚΑ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ, επάνω στους οποίους βασίζονται οι προγραμματικές θέσεις του συνδυασμού μας. Άξονες που μπορούν να αλλάξουν την εικόνα και να θέσουν τις βάσεις για την αναπτυξιακή προοπτική που έχει ανάγκη ο τόπος.

 

ΙΩΣΗΦ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

Υποψήφιος Δήμαρχος Σιντικής

1.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Εξυγίανση οικονομικών και καταγραφή οικονομικής και περιουσιακής

κατάστασης του δήμου. Απόλυτη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα

διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης, μέσω αξιοποίησης των νέων

τεχνολογιών.

2.ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Σύνταξη σχεδίου στρατηγικής ανάπτυξης 20ετίας. Λειτουργία ιστο-

σελίδας και γραφείου υποστήριξης επενδύσεων. Ανάδειξη κομβικής

θέσης δήμου Σιντικής. Βιώσιμη και μόνιμη λύση στα Λουτρά Σιδηρο-

κάστρου.

3.ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Εφαρμογή σύγχρονων συλλογικών μοντέλων μείωσης κόστους

παραγωγής στην γεωργία και την κτηνοτροφία. Εκσυγχρονισμός

παλαιών δικτύων άρδευσης και δημιουργία οργανωμένων κτηνοτροφικών πάρκων. Προώθηση τοπικών προϊόντων και ενίσχυση της

βουβαλοτροφίας.

4.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σύνταξη μελέτης για τη διάσωση του παρόχθιου δάσους της λίμνης

Κερκίνης. Αποχετευτικό σύστημα και σύνδεση με σταθμούς βιολογικού

καθαρισμού. Προγράμματα οργανωμένης ανακύκλωσης.

5.ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Κτιριακή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός εξοπλισμού σχολικών

μονάδων και ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Ροδόπολης. Καθιέρωση

ετήσιας ατζέντας πολιτιστικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με πολιτιστι-

κούς συλλόγους. Βελτίωση αθλητικών υποδομών.

 

6.ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών στα λιμανάκια Κερκίνης και

Μανδρακίου καθώς και στο Ενυδρείο Βυρώνειας. Μόνιμη λειτουργία

Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης. Ολοκληρωμένο σχέδιο ανά-

πτυξης Ιστορικού Τουρισμού στην “Γραμμή Μεταξά”. Υλοποίηση

σχεδιασμού δασικών μονοπατιών στους ορεινούς όγκους.

 

7.ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Επαναπροσδιορισμός της σχέσης του δήμου Σιντικής με τις εταιρείες

ΑΠΕ, με συμμετοχικό ρόλο και όχι με ρόλο «οικοδεσπότη χωρίς

δικαιώματα». Όχι στην ανεξέλεγκτη τοποθέτηση και διασπορά νέων

αιολικών και φωτοβολταικών πάρκων.

 

8.ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ – ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Αξιοποίηση γεωθερμικού πεδίου Σιδηροκάστρου με στόχο την

προσέλκυση επενδύσεων. Ίδρυση «Ερευνητικού Κέντρου Γεωθερμίας» σε

συνεργασία πανεπιστήμια. Σύνδεση Σιδηροκάστρου και μελέτη χρήσης

του φυσικού αερίου αρχικά με το σύστημα τυφλού δικτύου.

 

9.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Συνεχής ενίσχυση των δομών που λειτουργούν στο πλαίσιο του δήμου

προς τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Μηδενικά δημοτικά

τέλη σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και ΑΜΕΑ. Ενίσχυση και

Υποστήριξη εθελοντικών ομάδων και δράσεων και διαρκή ροή σε

παραϊατρικό υλικό σε όλες τις οικογένειες και δομές υγείας.

 

10.ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών μέσω αναβάθμισης των

παρεχόμενων υπηρεσιών ύδρευσης, συλλογής απορριμμάτων, πρασί-

νου, συντήρησης κοινόχρηστων χώρων κ.α. Λειτουργία γραφείου και

εφαρμογής εξυπηρέτησης του πολίτη και καταγραφής προβλημάτων.

 

Facebook : ENOSIPANAGIOTIDIS

 

Ε Χ Ο Υ Μ Ε Μ Ι Α Ε Π Ι Λ Ο Γ Η .

Ν Α Π Ε Τ Υ Χ Ο Υ Μ Ε ! ! !