ΟΑΕΔ – Κοινωφελής: Καθυστερούν οι οριστικοί πίνακες λόγω των πολλών ενστάσεων

Θα καθυστερήσει η έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων για τις 24.451 θέσεις κοινωφελούς εργασίας πλήρους απασχόλησης στους 274 δήμους της χώρας, εξαιτίας των πολλών ενστάσεων που κατατέθηκαν αμέσως μετά την δημοσιοποίηση των προσωρινών πινάκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisis.gr, οι οριστικοί πίνακες αναμένεται να δημοσιοποιηθούν προς τα τέλη Μαρτίου, αν και καταβάλλονται υπεράνθρωπες προσπάθειες από τους υπαλλήλους τους Οργανισμού, να εκδοθούν νωρίτερα.

Αιτία οι χιλιάδες ενστάσεις που έχουν κατατεθεί γιατί τις οποίες γίνεται ιδιαίτερα προσεκτικός έλεγχος από τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με στελέχη του Οργανισμού, ο ενδελεχής έλεγχος είναι απαραίτητος αφενός για να μην υπάρξουν λάθη και αδικηθούν δικαιούχοι και αφετέρου για να μην επιδέχονται τα τελικά αποτελέσματα κανενός είδους αμφισβήτηση.

Υπενθυμίζουμε ότι ο έλεγχος έχει αρχίσει από τις 17 Φεβρουαρίου, όταν και ολοκληρώθηκε η προθεσμία της υποβολής των ενστάσεων.

Ποια είναι η διαδικασία μετά την ανάρτηση τω οριστικών Πινάκων

Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος και αναρτηθούν οι οριστικοί πίνακες των επιτυχόντων, θα ακολουθήσει η διαδικασία προκειμένου οι δικαιούχοι να τοποθετηθούν στους δήμους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την προκήρυξη του προγράμματος:

«Μετά την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, οι αρμόδιοι υ̟πάλληλοι των ΚΠΑ2, ό̟που είναι εγγεγραμμένοι οι άνεργοι, καλούν τους ωφελούμενους, ̟που έχουν ε̟πιλεγεί ̟προς το̟ποθέτηση εντός ̟προθεσμίας ̟πέντε (5) εργάσιμων ημερών, με κάθε ̟πρόσφορο μέσο ό̟πως ηλεκτρονική αλληλογραφία, έγγραφη ̟πρόσκληση καθώς και τηλεφωνική ε̟πικοινωνία, προκειμένου να υ̟ποδειχθούν στους Ε̟πιβλέ̟ποντες Φορείς, δηλαδή τους δήμους».

Στη συνέχεια «οι ωφελούμενοι ̟προσέρχονται στην αρμόδια Υ̟πηρεσία (ΚΠΑ2), ό̟που είναι
εγγεγραμμένοι ως άνεργοι, εντός ̟προθεσμίας ̟πέντε (5) εργάσιμων ημερών α̟πό την
ενημέρωσή τους και ̟παραλαμβάνουν συστατικό σημείωμα ̟προκειμένου να
υ̟ποδειχθούν στους Ε̟πιβλέ̟ποντες Φορείς.

Κατά την υ̟πόδειξη, τα ΚΠΑ2 ό̟που είναι εγγεγραμμένοι οι άνεργοι, χορηγούν στους ωφελούμενους ̟παρα̟πεμ̟τικό/συστατικό σημείωμα, που α̟πευθύνεται ̟προς τους
Ε̟πιβλέ̟οντες Φορείς το̟ποθέτησης, ό̟που, εκτός α̟πό τα στοιχεία του ωφελούμενου,
αναφέρεται ρητά ότι:

“Η υ̟πόδειξη του ωφελούμενου γίνεται στο ̟πλαίσιο της ∆ράσης « ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛ ΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014-2020, ̟που συγχρηματοδοτείται α̟πό το Ευρω̟αϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό ∆ημόσιο, εκτός των ̟περι̟τώσεων του Κεφαλαίου 1.2.ΙΙ ̟ου χρηματοδοτείται α̟ό τον Κρατικό Προϋ̟ολογισμό».

Οι ωφελούμενοι, στη συνέχεια ̟«προσέρχονται στον Ε̟πιβλέ̟οντα Φορέα στον ο̟ποίο θα α̟πασχοληθούν, εντός ̟πέντε (5) εργάσιμων ημερών α̟πό την ημερομηνία υ̟πόδειξής τους και την έκδοση του σχετικού συστατικού σημειώματος α̟πό το ΚΠΑ2».

Για την α̟ποτελεσματικότερη διεξαγωγή της διαδικασίας, αναφέρεται στην προκήρυξη «θα α̟ποστέλλεται ηλεκτρονικά κατάσταση των υ̟ποδειχθέντων ημερησίως στους Ε̟πιβλέ̟ποντες Φορείς και οι Ε̟πιβλέ̟ποντες Φορείς θα α̟ποστέλλουν κατάσταση των υ̟ποδειχθέντων, ̟που εμφανίστηκαν ενώ̟πιόν τους ̟προσκομίζοντας το σχετικό συστατικό σημείωμα.

Ο Ε̟πιβλέ̟πων Φορέας υ̟ποχρεούται να ̟προβεί στην ηλεκτρονική αναγγελία το̟ποθέτησης, των υ̟ποδειχθέντων α̟πό τα ΚΠΑ2 ε̟πιτυχόντων ωφελουμένων, σύμφωνα με το ̟παρόν Κεφάλαιο της ̟παρούσας, εντός ̟προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών α̟πό τη λήξη της ̟προθεσμίας των ̟πέντε (5) ημερών για την ̟προσέλευση των ωφελουμένων, ̟που έχουν υ̟ποδειχθεί.

Το συστατικό σημείωμα του ε̟πιλεγέντα ωφελούμενου, στο ο̟ποίο θα α̟ποτυ̟νώνεται η
ημερομηνία ̟παραλαβής του ως εισερχομένου α̟πό τον Ε̟πιβλέ̟ποντα Φορέα, θα τηρείται
στον φάκελο του Προγράμματος.

Μετά την ̟πάροδο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών δεν είναι δυνατή η
το̟ποθέτηση των ωφελουμένων».

πηγή