Όροι Χρήσης

Η εκμετάλλευση και η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ανήκει στην επιχείρηση ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΘΡΑΞ . Η επιχείρηση ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΘΡΑΞ μέσω της ιστοσελίδας www.goserres.gr προσφέρει τις υπηρεσίες της θέτοντας υπόψη στον επισκέπτη/χρήστη τους παρακάτω όρους και τους οποίους υποχρεούνται όχι μόνο να διαβάσει αλλά και να τους αποδεχτεί πλήρως.

1. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (λ.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των Υπηρεσιών του δικτυακού τόπου www.goserres.gr που υπάρχουν ή πρόκειται να υπάρξουν στον εν λόγω τόπο, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην επιχείρηση ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΘΡΑΞ και φυσικά στους δημιουργούς τους. Οι φωτογραφίες των αναρτήσεων και κάποιες από τις αναδημοσιεύσεις, παρέχονται για ενημερωτική χρήση και τα δικαιώματα ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους. Το www.goserres.gr αποποιείται από τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών και των κειμένων, τα οποία ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους. Αν κάποιος απ’ τους δημιουργούς φωτογραφιών ή κειμένων θίγεται από τη χρήση τους, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους διαχειριστές του ιστοτόπου για τις απαραίτητες διευκρινήσεις ή διορθώσεις.

2. Απαγορεύεται στον επισκέπτη/χρήστη οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, ανακοίνωση, διάδοση, αποθήκευση, μετάδοση, διανομή του περιεχομένου (ονόματα, εικόνες, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα κ.λπ.) καθώς και η δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνησης του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου στο διαδικτυακό αυτό τόπο. Το περιεχόμενο στον Επαγγελματικό Οδηγό, τις Αγγελίες, τα EVENTS προστατεύεται και χρησιμοποιείται αποκλειστικά από την επιχείρηση ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΘΡΑΞ για διαφημιστικούς λόγους.

3. Η επιχείρηση ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΘΡΑΞ καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες ώστε τα περιεχόμενα και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο δικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν έγκυρα, έγκαιρα, ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους. Η επιχείρηση ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΘΡΑΞ παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.λπ), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η επιχείρηση ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΘΡΑΞ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο αποτελούν μία προσφορά προς τους επισκέπτες/χρήστες του διαδικτύου και σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ή/και προτροπές, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε προτροπή ή αποτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

4. Η χρήση του διαδικτυακού αυτού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο www.goserres.gr σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του.

5. Ο δικτυακός τόπος www.goserres.gr πιθανόν να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Η επιχείρηση ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΘΡΑΞ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης/χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

6. Η επιχείρηση ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΘΡΑΞ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού του τόπου, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου www.goserres.gr, ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

7. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.goserres.gr και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδικτύου). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών.

8. Η επιχείρηση ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΘΡΑΞ δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που παρέχονται από άλλους προβαλλόμενους και είναι διαθέσιμες από τον δικτυακό τόπο www.goserres.gr.

9. Στον δικτυακό τόπο www.inevros.gr η επιχείρηση ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΘΡΑΞ ενδέχεται να συμπεριλαμβάνει υπηρεσίες διαφήμισης κάθε μορφής, έναντι τιμήματος. Η επιχείρηση ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΘΡΑΞ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές των υπηρεσιών διαφήμισης καθώς και τους παρόντες όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου www.goserres.gr. Η τελική τιμή μιας υπηρεσίας διαμορφώνεται την ημέρα της τιμολόγησής της.

10. Ο δικτυακός τόπος www.goserres.gr είναι ένας τόπος συνάντησης, για οποιαδήποτε διαφορά έχετε με έναν ή περισσότερους προβαλλόμενους, τρίτους συναλλασσόμενους ή χρήστες ρητώς απαλλάσσετε την επιχείρηση ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΘΡΑΞ από οποιαδήποτε τυχόν αξίωση, απαίτηση και ζημία θετική ή/και αποθετική κάθε είδους και φύσης, γνωστή ή/και άγνωστη, μελλοντική ή γεγενημένη, ακόμη και αν αυτή δεν μπορεί να προβλεφθεί ρητά, που τυχόν προκύψει σε κάθε περίπτωση με τέτοιου είδους διαφορά και από την εν γένει χρήση του δικτυακού τόπου www.goserres.gr.

11. Ο παρών δικτυακός τόπος www.goserres.gr ενδέχεται να παράσχει στους επισκέπτες/χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από την επιχείρηση για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις θέσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία. Η επιχείρηση ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΘΡΑΞ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική της ιδιοκτησία. Η επιχείρηση ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΘΡΑΞ καθορίζει τους ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας.

12. Η επιχείρησή μας υποχρεώθηκε να κάνει μερικά σκόπιμα «σφάλματα» μέσα στο περιεχόμενό της ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει την παράνομη χρήση των στοιχείων αυτών από τρίτους. Τα «σφάλματα» αυτά είναι αναγκαία και γίνονται για λόγους προστασίας των δικαιωμάτων της επιχείρησης.

13. Όλοι οι παραπάνω όροι χρήσης αποτελούν την συνολική συμφωνία μεταξύ της επιχείρησης ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΘΡΑΞ και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.