Ερώτηση Μεγαλομύστακα για διοικητική ομάδα σχολείων

Θέμα: «Διαμόρφωση διοικητικής ομάδας ανά σχολική μονάδα και βελτίωση παραγόμενου έργου»

Αθήνα, 23/03/2017

Το οργανόγραμμα κάθε σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης περιλαμβάνει τον διευθυντή ή τη διευθύντρια καθώς και τις/τους εκπαιδευτικούς. Όπου ο αριθμός των τμημάτων το επιβάλλει, είναι θεσμοθετημένο να ορίζονται υποδιευθυντής ή υποδιευθυντές μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες εκλογής τους. Πέρα από το στερεότυπο που μπορεί να έχει διαμορφώσει κάποιος ή κάποια για το πώς διοικείται και λειτουργεί ένα σχολείο, θα πρέπει να τονιστεί ότι σήμερα κάθε σχολική μονάδα είναι ένας πολυάνθρωπος οργανισμός, με δεκάδες προβλήματα να ζητούν άμεσα λύσεις, με εξαιρετικά υψηλό γραφειοκρατικό φόρτο και με απαιτούμενες σημαντικές διοικητικές δεξιότητες και παιδαγωγικές  γνώσεις για τη διαχείριση ανθρώπων και ειδικά παιδιών, διαδικασιών και εξοπλισμού.

Η καθημερινότητα του συλλόγου διδασκόντων συνίσταται στη διδασκαλία, στις εφημερίες και έως την κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου σε ανάληψη εργασιών γραμματειακής φύσεως (τήρηση βιβλίων, συμπλήρωση στατιστικών στοιχείων κτλ.). Ακόμα και η διεύθυνση του σχολείου, πέραν των πολλαπλών υποχρεώσεων –που διαμορφώνονται ως αποτέλεσμα της διοίκησης και επικοινωνίας με εκατοντάδες ανθρώπους καθημερινά– έχει πολύωρο διδακτικό ωράριο.

Η καθημερινότητα αυτή κυριαρχεί έως ακόμα και την τελευταία ημέρα πριν τη συνταξιοδότηση ενός ή μιας εκπαιδευτικού με έναν ισοπεδωτικό τρόπο, αναντίστοιχο της μόρφωσης, της σωρευμένης εκπαιδευτικής εμπειρίας και της εργασιακής προϋπηρεσίας δημοσίων υπαλλήλων-λειτουργών της εκπαίδευσης που σε μεγάλο ποσοστό τους κατέχουν μεταπτυχιακούς τίτλους ή διδακτορικά διπλώματα. Η επιστημονική και παιδαγωγική διαδρομή είναι επομένως επίπεδη χωρίς δυνατότητες εξέλιξης ακόμα και για εκπαιδευτικούς με δεκαετίες υπηρεσίας και πλήθος προσόντων.

Η Ένωση Κεντρώων έχει αφουγκραστεί αυτή την πραγματικότητα και στο πλαίσιο θεραπείας του προβλήματος συμπεριέλαβε στις επικαιροποιημένες Θέσεις Παιδείας του κόμματός μας –που κατατέθηκαν στις 24/5/2016 στη Μόνιμη Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Διαλόγου– τις ακόλουθες προτάσεις:

  • Τη θεσμοθέτηση μιας νέας βαθμίδας στελεχών, των αναπληρωτών υποδιευθυντών, που θα αφορά μόνιμους εκπαιδευτικούς με τουλάχιστον 15ετή προϋπηρεσία, με διαδικασία επιλογής όμοια με αυτή των υποδιευθυντών και επιμίσθιο το ήμισυ αυτού των υποδιευθυντών.
  • Τη δημιουργία ηγετικής ομάδας διοίκησης ανά σχολείο με μέλη της τον διευθυντή, τον υποδιευθυντή και 2-4 αναπληρωτές υποδιευθυντές ανά σχολική μονάδα με καθορισμένες: διοικητικές αρμοδιότητες που θα περιλαμβάνουν και μεγάλο μέρος των γραμματειακών υποχρεώσεων του σχολείου, αρμοδιότητες εκπροσώπησης του σχολείου στην τοπική κοινωνία και αρμοδιότητες υποστήριξης του έργου των εκπαιδευτικών του σχολείου, με δραστική μείωση των ωρών διδασκαλίας σε 2 για τον διευθυντή, 4 για τον υποδιευθυντή και 6 για τους αναπληρωτές υποδιευθυντές.
  • Την πλήρη απαλλαγή των διδασκόντων από το γραμματειακό έργο ώστε να επικεντρωθούν αποκλειστικά στο εκπαιδευτικό/συμβουλευτικό τους έργο. Ενδεικτικά, στο υπόλοιπο του ωραρίου μέχρι τη συμπλήρωσή του οι εκπαιδευτικοί μπορούν να πραγματοποιούν, βάσει οργανωμένου προγράμματος, εξατομικευμένες διδασκαλίες σε παιδιά των τάξεών τους που απουσίασαν από μαθήματα, να συνεργάζονται προς υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων, να επιβλέπουν μαθητικές έρευνες που έχουν αναθέσει κτλ.
  • Μεταφορά από τα σχολεία και ανάθεση της τήρησης στοιχείων, συμπλήρωσης βιβλίων κτλ. στις διευθύνσεις εκπαίδευσης με αξιοποίηση ανά έτος τυχόν υπεράριθμων εκπαιδευτικών αλλά και με ολιγόμηνη ανά σχολικό έτος αξιοποίηση ανέργων αποφοίτων ΔΕ μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων προς απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε υπηρεσίες γραφείου.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

α) Ποια άμεσα μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να υλοποιηθούν τα ανωτέρω καταγραφέντα που καλόπιστα και με διάθεση συμβολής προς όφελος των παιδιών από μηνών προτείναμε;

 

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 

ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ