Διαγωνισμός προμήθειας ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες των Σχολών και
των Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας», με διάρκεια σύμβασης τεσσάρων (4) μηνών,
συνολικού προϋπολογισμού εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και
είκοσι τεσσάρων λεπτών (156.799,24€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς
ΦΠΑ: € 126.451,00 ΦΠΑ: 30.348,24).

Περισσότερα ΕΔΩ