Μίσθωση για 25 χρόνια του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών

Ο Δήμος Σερρών ανακάλεσε προηγούμενη απόφασή του περί δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης στην ¨Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε ΟΤΑ¨, αντικαθιστώντας τη με νέα απόφαση απευθείας εκμίσθωσης για εικοσιπέντε έτη και τον καθορισμό τιμήματοςτου δημοτικού ακινήτου 447.543 τ.μ, στο οποίο έχουν ανεγερθεί οι εγκαταστάσεις της ¨Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε. OTA”.

Κατόπιν εκτίμησης από έρευνα που διενεργήθηκε σε αντίστοιχες περιπτώσεις αθλητικών εγκαταστάσεων, το μίσθωμα ορίστηκε σε 100 ευρώ ανά διεξαγωγή αγώνα, ενώ στο δήμο θα αποδίδεται και ποσοστό 15% επί των εισιτηρίω, 15% επί κάθε ανταλλάγματος χρήσης-μίσθωσης, μακροχρόνιας ή βραχυχρόνιας, μερών του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών σε τρίτους, όπως επίσης και ποσοστό είσπραξης του 15% επί των διαφημίσεων που θα τοποθετούνται στο Αυτοκινητοδρόμιο από τους εκάστοτε διοργανωτές.

Με το υπόλοιπο 85% των μικτών εσόδων της μισθώτριας Α.Ε. ΟΤΑ, θα εξυπηρετούνται τα έξοδα λειτουργίας της καθώς και η συνήθης συντήρηση και ασφάλιση των χώρων του Αυτοκινητοδρομίου, καθώς και των οχημάτων και των τρίτων -πλην των αγωνιζομένων-που θα προσέρχονται στους χώρους του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών.

Η συνήθης λειτουργία και συντήρηση του χώρου, οι δαπάνες συντήρησης των έργων και λειτουργικών δαπανών όλων των χώρων και των κοινόχρηστων, για όλο το χρονικό διάστημα της μίσθωσης, βαρύνουν την εταιρεία ¨Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε ΟΤΑ¨, τα δε έργα υποδομών και ανακατασκευών να τα αναλαμβάνει και να τα εκτελεί ο εκμισθωτής δήμος Σερρών, ο οποίος και θα λαμβάνει έσοδα από το μίσθιο και γι΄ αυτό το υπόσχεται χρησιμοποιήσιμο για το σκοπό που το εκμισθώνει.

Τέλος, όλα τα έργα υποδομής που κατασκευάστηκαν ή θα κατασκευαστούν από τον Δήμο Σερρών μετά το πέρας του χρόνου της εκμίσθωσης περιέρχονται στο Δήμο Σερρών χωρίς καμία αποζημίωση.

www.tornosnews.gr