Παιδικοί Σταθμοί Ο.Π.Α.Κ.Π.Α: Ξεκινάνε οι αιτήσεις

Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής & Αθλητισμού ανακοινώνει ότι

οι αιτήσεις για τις νέες εγγραφές νη̟πίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθµούς του
«ΟΠΑΚΠΑ» του ∆ήµου Σερρών θα κατατεθούν για την σχολική ̟περίοδο 2019 – 2020 σύµφωνα µε την αρ. 63/2019 α̟πόφαση του ∆.Σ. α̟ό 10-5-2019 έως 31-5-2019 σε
έναν α̟πό τους Παιδικούς Σταθµούς.

Δείτε το συνημμένο έγγραφο