Η Ε.Σ.Π.Ε.Σερρών για τις άδειες των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

 1. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Ε.ΣΠΕ.Ε.Σ.), καθιστά σαφές ότι οι στρατιωτικοί διατρέχουν αποδεδειγμένα ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον λόγω της αποστολής τους και χρησιμοποιούνται πρόσθετα σε πλήθος αναγκών και απαιτήσεων του Κρατικού Μηχανισμού τα οποία διεκπεραιώνουν με απόλυτη επιτυχία, γεγονός που κατατάσσει τις Ε.Δ., δια των εργαζομένων στρατιωτικών λειτουργών, πολύ υψηλά στην εκτίμηση των Ελλήνων Πολιτών.
 1. Εκ της συνταγματικής αποστολής των Ε.Δ., οι υπηρετούντες σ’ αυτές δεν είναι πολιτικοί, αλλά στρατιωτικοί υπάλληλοι. Η διάκριση αυτή θεωρείται εξέχουσα και δομική καθόσον οι στρατιωτικοί υπάλληλοι τελούν σε ειδική σχέση εξουσιάσεως προς το Κράτος επιβαρυνόμενοι παρεμπιπτόντως με αυξημένες υπηρεσιακές και εξωυπηρεσιακές υποχρεώσεις και υφιστάμενους γενικούς και ειδικούς περιορισμούς έναντι των λοιπών πολιτικών υπαλλήλων, για τους οποίους οι εν λόγω περιορισμοί εάν επιβάλλονταν δεν θα ήταν ανεκτοί (ΣτΕ 2192/2014).
 1. Ωστόσο κατά την εορτή του Πάσχα δεν εδόθησαν οι κατά περιόδους καθιερωμένες επί σειρά ετών υπουργικές άδειες στο πλαίσιο των υπαρχόντων μέτρων προστασίας και διασφάλισης έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
 1. Αντιθέτως στην επίμαχη περίοδο οι εν ενεργεία στρατιωτικοί ελάμβαναν τις ετήσιες δικαιούμενες άδειές τους.
 1. Σε κάθε περίπτωση οι άδειες αποτελούν θεμελιώδες δικαίωμα και για τα στελέχη των Ε.Δ., η άσκηση του οποίου διασφαλίζει μεταξύ άλλων την εν γένει απόδοση και παραγωγικότητα του στρατιωτικού λειτουργού καθώς και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ισόρροπης ψυχικής του υγείας.
 1. Βάσει του ΠΔ 130/1984 στους στρατιωτικούς επιβάλλονται μέτρα περιορισμού της ελευθερίας και παραμονής εντός της οικίας τους μόνο σε περίπτωση πειθαρχικών ποινών κατά τις οποίες ενυπάρχει αδυναμία λήψης αδείας και μετακίνησης εντός και εκτός Ελλάδος.
 1. Μετά τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι:

          α.    Η κανονική άδεια σχετίζεται άρρηκτα με την παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα των στρατιωτικών λειτουργών.

          β.    Τα στελέχη των Ε.Δ. μετέρχονται ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον το οποίο δεν θα μπορούσε να γίνει ανεκτό από τους υπόλοιπους πολιτικούς υπαλλήλους.

          γ.    Η περίοδος αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 δημιούργησε συνθήκες εγκλεισμού που δεν συνάδουν με το πνεύμα και την ουσία τόσο της κανονικής άδειας όσο και των λοιπών αδειών αλλά πρωτίστως επιβαρύνουν τον περαιτέρω, επί μακρόν, ψυχικό κόσμο τόσο του στρατιωτικού όσο και της οικογένειάς του.

 1. Εν κατακλείδι το Σωματείο,κατόπιν της εν λόγω παράθεσης επιχειρημάτων τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη μεμονωμένος αλλά και συνδυαστικά, ζητά τη λήψη θεσμικών και διοικητικών μέτρων, ώστε:

     α.    Να μην καταλογιστούν εις βάρος των στελεχών προβλεπόμενες άδειες οι οποίες ελήφθησαν στην επίμαχη περίοδο των περιοριστικών μέτρων καθόσον οι συνθήκες εγκλεισμού δεν συμβαδίζουν επ’ ουδενί μετο σκοπό των αδειών, με τον οποίο έρχονται μάλιστα σε ευθεία αντίθεση και κατ’ ουσίαν δεν απομειώνουν την ετήσια ψυχολογική φόρτιση που αποκομίζουν τα στελέχη των Ε.Δ. λόγω της υψηλής αποστολής τους και του περιβάλλοντος που βιώνουν.

      β.    Να προβλεφθεί, υπό πλαίσιο, το ταχύτερο δυνατό και μετά τα περιοριστικά μέτρα, χορήγηση ολιγοήμερης υπουργικής άδειας κατά συσχετισμό των υπουργικών αδειών των άγιων ημερών του Πάσχα, που εφέτος δεν εδόθησαν,λαμβάνοντας υπόψη ως σημείο αναφοράς την απόδοση της εορτής του Πάσχα (40ημέρες), ήτοι τελευταία ημέρα που ψάλλετε το Χριστός Ανέστη με δυνατότητα τέλεσης της αναστάσιμης πανηγυρικής παννυχίδας η οποία πραγματώνεται ορθά το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου.

 1. Στα μέλη μας κοινοποιείται το παρόν στο πλαίσιο της αδιάλειπτης διαφάνειας, που χαρακτηρίζει την Ένωση και την εν συνόλω πορεία των ενεργειών που τα αφορούν. 
 2. Οι κ.κ. Βουλευτές, ως αντιπρόσωποι του Έθνους, στους οποίους αποστέλλεται το παρόν παρακαλούνται προς αξιολόγηση και κρίση του τιθέμενου θέματος και για τις εν αναμονή κοινοβουλευτικές ενέργειες, προκειμένου το Σωματείο μας ακολούθως να ενημερώσει τα μέλη του.
 3. Ο ΑΔΦ Σερρών παρακαλείται, περί του ευρύτερου ενδιαφέροντος θέματος, για τις περαιτέρω ενέργειές του στο πλαίσιο του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», των σχετικών απαντητικών χρονικών προθεσμιών και των διαλαμβανομένων της παραγράφου 8γ του άρθρου 30 Γ του Ν.1264/1982.
 4. Είμαστε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση καθώς και για περαιτέρω στοιχειοθέτηση των θεμάτων του Σωματείου μας τα οποία εδράζονται υπό δεδομένα αντικειμενικότητας, κοινωνικής και επαγγελματικής δικαιοσύνης με απόληξη την έλλογη εξομάλυνση του εργασιακού βίου των στρατιωτικών.