Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σερρών

200

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 12:30 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να ληφθούν έγκαιρα οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα όπως αυτά φαίνονται παρακάτω, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ 1οΨήφιση – διάθεση πίστωσης ποσού 2.937,10 €, για την έκδοση σχετικών ενταλμάτων για τους Σχολικούς Αγρούς (Λευκώνας, Μονοκκλησιά, Κωνσταντινάτο).

 

ΘΕΜΑ 2οΣυγκρότηση  της  επιτροπής  διαγωνισμών  για  τις δημόσιες συμβάσεις έργων, όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του ΦΠΑ., για  το  έτος  2018,  σύμφωνα  με  το  άρθρο 221 παρ. 8 περίπτωση Α΄ του Ν. 4412/2016,   όπως  τροποποιήθηκε   από το   άρθρο   22  περίπτωση   49   του  Ν. 4441/2016.

 

ΘΕΜΑ 3οΈγκριση του πρακτικού 2 της επιτροπής  διεξαγωγής διαγωνισμών αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Καπετάν Μητρούση του Δήμου Σερρών».

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση του πρακτικού 2 της επιτροπής  διεξαγωγής διαγωνισμών αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Λευκώνα & των Τ.Κ. Ορεινής και Άνω Βροντούς του Δήμου Σερρών».

 

ΘΕΜΑ 5ο: Ψήφιση – διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο  “Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης προς τον Δήμο Σερρών για την εξέταση του δασικού χαρακτήρα των δημοτικών ακινήτων και εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών στα πλαίσια ανάρτησης των δασικών χαρτών”.

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση  πραγματοποίησης  δαπάνης  για  την  εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου στο Σχολικό Συγκρότημα Μονάδων Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών»

 

ΘΕΜΑ 7οΈγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας συμβούλου σε θέματα κυκλοφοριακών κόμβων».

 

ΘΕΜΑ  8οΨήφιση-διάθεση πίστωσης ποσού 9.982,90 € με Φ.Π.Α., για την εκτέλεση των προμηθειών που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση δράσεων στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας από Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου.

 

ΘΕΜΑ  9οΨήφιση – διάθεση πίστωσης για την δημοσίευση σε εφημερίδες διακήρυξης έργου με τίτλο   “Συντήρηση & βελτίωση σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2017”.

 

ΘΕΜΑ 10οΣυγκρότηση   επιτροπής   διαγωνισμού   και  αξιολόγησης  διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών έτους 2018, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών (σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την περιπτ. 49 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016).

 

ΘΕΜΑ 11οΈγκριση   όρων   δημοπρασίας   εκμίσθωσης   των   Α΄  &  Β΄  τμημάτων   του   υπ΄  αριθ.   83 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Πεπονιάς.

 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση του   πρακτικού  των δικαιολογητικών, του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αγαθών για την βελτίωση της λειτουργίας του τμήματος πολιτικής προστασίας στο πλαίσιο του έργου: πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες έτους  2017, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή, προϋπολογισθείσης αξίας 39.999,92€ με ΦΠΑ και cpv: 34144420-8&45520000-8 και κατακύρωση μειοδότη.

 

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση όρων διακήρυξης και διάθεση σχετικής πίστωσης του έργου “Επανάχρηση του κτιρίου Κ! Του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά και δημιουργία Πινακοθήκης ΞΕΝΑΚΗ”, προϋπολογισμού 852.000€ με ΦΠΑ 24% με αριθμ. Μελέτης 88/2017.